Karta polaka a praca

Karta polaka ułatwia legalizację

Posiadacz ważnej Karty Polaka nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce. Musi jednak zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Polscy pracodawcy zatrudniają coraz więcej cudzoziemców, w szczególności obywateli państw z naszego wschodniego sąsiedztwa. Wielu z nich posiada tzw. Kartę Polaka, czyli dokument poświadczający przynależność do narodu polskiego. Ułatwia ona podjęcie zatrudnienia w Polsce. Cudzoziemcowi, który wykaże przynależność do Narodu Polskiego, właściwy konsul Rzeczypospolitej Polskiej może wydać Kartę Polaka (w stosunku do obywateli Białorusi organem wydającym kartę jest także wojewoda podlaski). 

Od 14 lipca 2019 r. Karta Polaka może być przyznana cudzoziemcom ze wszystkich krajów świata. Przed tym dniem była ona wydawana tylko obywatelom Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Estonii, Litwy i Łotwy. Dokument ten pozwala na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę. Posiadacz Karty Polaka jest również zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania tej karty.

Podstawa prawna:

  • art. 87 ust. 2 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • art. 2-3, art. 5, art. 5a, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, 2 i 4, art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
  • ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

Skontaktuj się z nami!